Dôverujte Len svojmu advokátovi

Rady, ktorým môžete vždy veriť

PRÁVNE SLUŽBY

Advokátska kancelária poskytuje právne služby slovenským aj zahraničným klientom na celom území Slovenskej republiky.
Zaoberáme sa poskytovaním komplexných právnych služieb pre občanov a podnikateľov. Naša advokátska kancelária spolupracuje s viacerými advokátmi, notármi, tlmočníkmi a prekladateľmi prostredníctvom ktorých sme schopní efektívne zabezpečiť všetky požiadavky klientov na vysokej odbornej úrovni.

ZASTUPOVANIE PRED SÚDMI
 • v civilnom konaní (sporové, mimosporové
  konania)
 • v trestnom konaní
 • v správnom súdnictve
 • pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
 • pred Európskym súdom pre ľudské práva


ZMLUVNÁ AGENDA

Vypracovanie zmlúv alebo právne posúdenie zmlúv

 • kúpne zmluvy na nehnuteľnosti
 • kúpne zmluvy na hnuteľné veci (napr. auto)
 • darovacie zmluvy
 • zmluvy o zriadení vecného bremena
 • zmluvy o dielo
 • nájomné zmluvy
 • zmluvy o pôžičke
 • zmluvy o výpožičke
 • sprostredkovateľské zmluvy a iné.
VYMÁHANIE POHĽADÁVOK V SÚDNOM A EXeKUČNOM KONANÍ
 • právne poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok
 • súdne vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v upomínacom konaní
 • vypracovanie návrhov na vykonanie exekúcie
 • zastupovanie v exekučnom konaní až do úplného vymoženia nárokov klienta
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • rokovania s dlžníkmi
 • zastupovanie klientov pri spisovaní mimosúdnych dohôd
OBCHODNÉ PRÁVO/OBCHODNÝ REGISTER 
 • zakladanie obchodných spoločností
 • odvolanie a ustanovenie konateľov a štatutárnych orgánov obchodných spoločností
 • zmena názvu a sídla obchodných spoločností
 • zvýšenie a zníženie základného imania obchodných spoločností, vkladov jednotlivých spoločníkov
 • prevod obchodných podielov
 • zastupovanie pred obchodným registrom až do úspešného zápisu
DAŇOVÉ PRÁVO
 • zastupovanie klientov v daňových veciach (daňové kontroly, miestne zisťovania, daňové konania, súdne spory)
 • zastupovanie klientov vo všetkých štádiách a druhoch konaní, najmä v daňovom vyrubovacom konaní, v konaní o daňových deliktoch, resp. pri iných zásahoch do práv a právom chránených záujmov klientov vo verejnoprávnych konaniach na daňových úradoch a Finančnom riaditeľstve SR 
 • poradenstvo v oblasti daňového práva (konzultácie, právne stanoviská, analýzy)
ĎAlšie oblasti
 • zabezpečovanie zápisov/zmien v Registri partnerov verejného sektora
 • zabezpečovanie zápisov/zmien v Zozname hospodárskych subjektov
 • právo sociálneho zabezpečenia (dôchodky a iné dávky)
 • cudzinecké právo (pobyt, štátne občianstvo, manželstvo s cudzincom)
 • náhrada škody od štátu za nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup podľa zákona č. 514/2003 Z. z.  

O MNE

Po absolvovaní Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a získaní titulu Magister práv (Mgr.) pracujem od roku 2004 v Bratislave. V roku 2005 som absolvoval na Právnickej fakulte UPJŠ rigoróznu skúšku a bol mi udelený titul Doktor práv (JUDr.). 
V roku 2012 som absolvoval štúdium na Nottingham Trent University a bol mi udelený titul LL.M. (Master of Law). 
Som autorom viacerých odborných článkov a pravidelne sa zúčastňujem medzinárodných vedeckých konferencií.

Koncipientskú prax som vykonal v renomovanej slovenskej advokátskej kancelárii. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok som zapísaný v zozname advokátov vedených Slovenskou advokátskou komorou. Celkovo pôsobím v advokácii od roku 2014.


Kontaktujte nás

 
mobil: +421 908 635 007
e-mail: ADVOKAT.kuchar@gmail.com
NÁJDETE NÁs:
Budova TECHNOPOL
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava - PetrŽalka